БИМ

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. от представители на седемнадесет държави. Конвенцията поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения. Първоначалната цел на Конвенцията за метъра - световното единство на измерванията - остава така важна и днес, както при подписването й.   

Метрологията, науката за измерванията, играе централна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Прессъобщение

Световен ден на метрологията - 20 май 2020 г.

Измерванията за глобалната търговия

Съобщение:

20 май е Световният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Този договор предоставя основата за световна кохерентна система за измерване, която подкрепя научните открития и иновации, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и опазването на глобалната околна среда.

Темата за Световния ден на метрологията 2020 е Измерванията за глобалната търговия. Тази тема беше избрана, за да се изтъкне важната роля на измерванията за улесняване на честна световна търговия, като гаранция, че продуктите отговарят на стандартите и регламентите и задоволяват очакванията на клиентите за качество.

В целия свят националните метрологични институти непрекъснато развиват науката за измерванията, като разработват и утвърждават нови техники за измерване на необходимото ниво на усъвършенстваност. Националните институти по метрология участват в сравнения в областта, координирани от Международното бюро за мерки и теглилки (МБМТ), за да се гарантира надеждността на резултатите от измерванията в световен мащаб.

Международната организация за законова метрология (МОЗМ) разработва международни препоръки, които имат за цел да уеднаквят и хармонизират изискванията в целия свят в много области. МОЗМ управлява и системата за сертифициране МОЗМ (МОЗМ-СС), която улеснява международното приемане и глобалната търговия с регулирани средства за измерване.

Тези международни метрологични системи осигуряват необходимата увереност и доверие, че измерванията са точни, обезпечават стабилна основа за глобалната търговия днес и ни помагат да се подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят през годините в междуправителствени и национални метрологични организации и институти.

Допълнителна информация, включително съобщение от директорите, постери и списък със събития, е достъпна наwww.worldmetrologyday.org – За контакт: wmd@worldmetrologyday.org

Бележки за редакторите:

Световният ден на метрологията е ежегодно събитие, по време на което над 80 страни отбелязват влиянието на измерванията върху ежедневието ни.

Международната общност по метрология, която работи за осигуряване на точни измервания по целия свят, се стреми да повишава осведомеността при всеки Световен ден на метрологията чрез рекламна кампания иинтернет страница. Предишните теми включваха теми като измервания за глобалното енергийно предизвикателство, безопасност, иновации и измервания в спорта, околната среда, медицината и търговията.

  • За МБМТ
  • Подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. създаде МБМТ и за първи път официализира международното сътрудничество в областта на метрологията. Конвенцията създаде Международното бюро за мерки и теглилки и постави основите на световното единство на измерванията във всички аспекти на нашите начинания, като исторически се съсредоточава върху и подпомага промишлеността и търговията, а днес това е също толкова жизненоважно, колкото да се справим с големите предизвикателства на 21 век като климатичните промени, здравето и енергията. МБМТ извършва научна работа на най-високо ниво на избран набор от физични и химични величини. МБМТ е центърът на световна мрежа от национални институти по метрология (НИМ), които продължават да реализират и разпространяват веригата на проследимост до SI в национални акредитирани лаборатории и индустрия.
  • За МОЗМ
  • През 1955 г. Международната организация за законова метрология (МОЗМ) е създадена като междуправителствена организация с цел да се насърчи глобалното хармонизиране на процедурите на законовата метрология с Международното бюро за законова метрология (МБЗМ) като секретариат и седалище на МОЗМ. Оттогава МОЗМ създаде световна техническа структура, чиято основна цел е хармонизиране на регулациите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби или свързани организации.

Информация за международното отбелязване на празника бихте могли да откриете на следните адреси:     

http://bim.government.bg/bg/novini/svetovniya-den-na-metrologiyata-2020-g 

http://www.worldmetrologyday.org/index.html  

http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html