БИМ

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. от представители на седемнадесет държави. Конвенцията поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения. Първоначалната цел на Конвенцията за метъра - световното единство на измерванията - остава така важна и днес, както при подписването й.   

Метрологията, науката за измерванията, играе централна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Прессъобщение

Световен ден на метрологията - 20 май 2024 г.

Ние измерваме днес за устойчиво утре   

Съобщение:

Двадесети май е Световният ден на метрологията, отбелязващ годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. в Париж. Този договор полага основите на световната кохерентна система за измерване, която подкрепя научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда на световно ниво.

Темата на Световния ден на метрологията през 2024 г. е устойчивост, избрана поради своята приложимост към голям брой възможности за измерване, които са от решаващо значение за насърчаване на устойчивата глобална икономика и околна среда. Примерите включват измерване на потреблението на енергия в индустрията, сградите и транспорта, управление на ресурсите в селското и горското стопанство, идентифициране на източници на замърсяване и поставяне на цели за опазване на околната среда. Точните измервания на емисиите от превозни средства и потреблението (консумацията) на гориво са изключително важни за спазването на нормативните изисквания и проектирането на устойчиви възможности за транспорт. Оценяването и управлението на производствените процеси и потоците от отпадъци, подпомогнати от точни измервания, допринасят за по-доброто стопанисване на околната среда.

В целия свят националните метрологични институти непрекъснато развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване на необходимото ниво на сложност. Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) или от регионалните метрологични организации, за да гарантират надеждността на измерванията по цял свят.

Международната организация за законова метрология (OIML) разработва международни рекомендации, които имат за цел да уеднаквят и хармонизират в световен мащаб изискванията в много области. OIML също така поддържа системата на OIML за сертификация (OIML-CS), която подпомага международното признаване и световната търговия на регулирани средства за измерване.

Тези международни метрологични системи предоставят необходимата сигурност и увереност, че измерванията са точни, осигурявайки солидна основа на световната търговия днес и помагайки ни да се подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят в междуправителствени, регионални и национални метрологични организации и институти през цялата година. По време на 42-рата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември 2023 г., бе поставен крайъгълен камък с приемането на резолюцията за официално признаване на честването на 20 май всяка година. Подчертавайки основната му роля в напредъка на глобалното научно сътрудничество, това признание открива нови пътища за популяризиране на метрологията в съответствие с мисията на ЮНЕСКО за изграждане на по-добър свят чрез наука и образование.  

БИМ

Бележки за редакторите:

Световният ден на метрологията е ежегодно събитие, по време на което в света се отбелязва въздействието на измерванията върху нашето ежедневие.

Тази дата е избрана като признание на подписването на Конвенцията за метъра на 20 май 1875 г., поставящо началото на официалното международно сътрудничество в областта на метрологията. Всяка година Световният ден на метрологията се организира и отбелязва съвместно от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) и Международната организация за законова метрологияия (OIML) с участието на националните организации, отговарящи за метрологията.

Международната метрологична общност, която работи, за да се гарантира, че точни измервания могат да се извършват по целия свят, се стреми да повиши осведомеността на обществото всеки Световен ден на метрологията чрез постерна кампания и интернет страница. Предходните теми включваха измервания, свързани със световните предизвикателства в областта на енергията, безопасността, иновациите, спорта, околната среда, медицината и търговията.

За BIPM

Подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. основава BIPM и за първи път официализира международното сътрудничество в областта на метрологията. Конвенцията създава Международното бюро за мерки и теглилки и полага основите на световното уеднаквяване на измерванията във всички аспекти на нашите усилия, исторически фокусирани и подпомагащи индустрията и търговията, но днес също толкова жизненоважни колкото и справянето с големите предизвикателства на 21-ви век като изменението на климата, здравето и енергията. BIPM извършва и научна дейност на най-високо ниво за избрани физични и химични величини. BIPM е център на световна мрежа от национални метрологични институти (NMIs), които продължават да реализират и разпространяват веригата на проследимост до SI в националните акредитирани лаборатории и индустрията.

За OIML

През 1955 г. Международната организация за законова метрология (OIML) е създадена като международна договорна организация с цел насърчаването на глобалната хармонизация на процедурите по законова метрология с Международното бюро по законова метрология (BIML) като секретариат и седалище на OIML. Оттогава OIML разработва световна техническа структура, чиято основна цел е хармонизирането на регламентите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби или свързани организации.

Информация за международното отбелязване на празника бихте могли да откриете на следните адреси:     

http://www.worldmetrologyday.org/index.html   

http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html  


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

20.05.2024

Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи Ви канят да присъствате на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ по случай тържественото отбелязване на Световния ден на метрологията, 20 май..