Дата на публикуване: 20.12.2016 г.   

ОБЯВЯВА

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка в Български институт по метрология, както следва:

І. Длъжност „Младши експерт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Оптика, акустика и вибрации” на Главна дирекция „Национален център по метрология”

Основна цел на длъжността: - Извършва и участва при реализирането на общите цели и задачи на Български институт по метрология и главна дирекция „Национален център по метрология“ в изпълнение на държавната политика в областта на измерванията, както и в дейността на отдел „Оптика, акустика и вибрации“ за създаване, съхраняване и усъвършенстване на националните еталони, постигане на международно признаване и осигуряване на метрологична проследимост в областта на оптиката, акустиката и вибрациите.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

Образователна степен – професионален бакалавър по ...;

Професионална област – инженерна /с техническа или индустриална специалност/, физика, електротехника или други технически специалности;

Професионален опит – не се изисква.;

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- специалности – метрология, електротехника, електроника и автоматика, инженерна физика или физика; автоматика, информационна и управляваща техника;

- умения за работа с MS Office, Internet и специализиран софтуер;

- ползване на западен език /английски език/.

- Размер на основната заплата, определена за длъжността: до 650 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.);

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Ден на публикуване на обявата: 20.12.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 03.01.2017 г.включително.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702 710 - отдел “УЧР”.


Дата на публикуване: 20.12.2016 г.   

ОБЯВЯВА

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка в Български институт по метрология, както следва:

І. Длъжност „Младши експерт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Механични измервания” на Главна дирекция „Национален център по метрология

Основна цел на длъжността: - Участва при реализирането на общите цели и задачи на Български институт по метрология и главна дирекция „Национален център по метрология“ в изпълнение на държавната политика в областта на измерванията, както и в дейността на отдел „Механични измервания“ за създаване, съхраняване и усъвършенстване на националните еталони, постигане на международно признаване и осигуряване на метрологична проследимост в областта на механичните измервания (измерване на маса, обем, плътност, налягане, сила и твърдост).

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

Образователна степен – професионален бакалавър по ...;

Професионална област – инженер по специалности механично уредостроене, измервателна и прецизна техника, електроника, автоматика, инженер-физик, физик по обща физика, физика на кондензираната материя и други приложими за изпълнение на задачите за тази длъжност;

Професионален опит – не се изисква.;

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- умения за работа с MS Office, Internet и електронна поща;

- ползване на западен език .

- Размер на основната заплата, определена за длъжността: до 650 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.);

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Ден на публикуване на обявата: 20.12.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 03.01.2017 г.включително.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702 710 - отдел “УЧР”.


Дата на публикуване: 20.12.2016 г.  

ОБЯВЯВА

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка в Български институт по метрология, както следва:

І. Длъжност „Младши експерт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Температурни измервания” на Главна дирекция „Национален център по метрология”

Основна цел на длъжността: - Извършва и участва при реализирането на общите цели и задачи на Български институт по метрология и главна дирекция „Национален център по метрология“ в изпълнение на държавната политика в областта на измерванията, както и в дейността на отдел „Температурни измервания“ за създаване, съхраняване и усъвършенстване на националните еталони, постигане на международно признаване и осигуряване на метрологична проследимост в областта на температурните измервания.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

Образователна степен – професионален бакалавър по ...;

Професионална област – инженерна /с техническа или индустриална специалност/, физика, електротехника или други технически специалности;

Професионален опит – не се изисква.;

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- специалности – метрология, електротехника, електроника и автоматика, инженерна физика или физика; автоматика, информационна и управляваща техника;

- умения за работа с MS Office, Internet и специализиран софтуер;

- ползване на западен език /английски език/.

- Размер на основната заплата, определена за длъжността: до 650 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.);

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Ден на публикуване на обявата: 20.12.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 03.01.2017 г.включително.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702 710 - отдел “УЧР”.

 


  Дата на публикуване: 17.10.2016 г. 

ОБЯВА

Конкурс за 5 /пет/ незаети щатни бройки на длъжност „Младши експерт” в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” на Български институт по метрология, както следва:

1. Сектор „Електрични величини, разход и обем“, РО „София“, ГД „МИУ“ - 2 /две/ незаети щатни бройки;

2. Сектор „ Електрични величини, разход и обем“, РО „Пловдив“, ГД „МИУ“ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

3. Регионален отдел „Варна“, ГД „МИУ“ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

4. Сектор „ Велико Търново“ – с месторабота гр. Габрово, РО „Русе“, ГД „МИУ“ - 1 /една/ незаета щатна бройка.

Основнацел на длъжността – Изпълнява задачи свързани с функциите на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ – първоначални и последващи проверки, както и метрологични експертизи на средства за измерване /СИ/.

I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

1. Образователна степен – професионален бакалавър по ...;

2. Професионална област:

– за сектор „Електрични величини, разход и обем“, РО „София“ - технически науки, физика, химия;

– за сектор „Електрични величини, разход и обем“, РО „Пловдив“ - технически науки;

– за регионален отдел „Варна“, ГД „МИУ“ - физика, химия, технически науки;

– за сектор „ Велико Търново“ – с месторабота гр. Габрово, РО „Русе“, ГД „МИУ“ - технически науки;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

5.1. MS Office, електронна поща и интернет;

5.2. Ползване на чужд език;

5.3. Свидетелство за управление на МПС, категория В.

Размер на основната заплата: от 420 лв. до 650 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати, свидетелство за управление на МПС и др.);

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

IV. Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 и 207.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Ден на публикуване на обявата: 17.10.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 31.10.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Телефони за контакти:02/9702706; 02/9702710 - отдел “УЧР”.


 Дата на публикуване: 17.10.2016 г

ОБЯВА

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка в Български институт по метрология, както следва:

I. Длъжност „Старши експерт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в сектор „Велико Търново“, РО „Русе“ на ГД „Мерки и измервателни уреди”.

Основнацел на длъжността:

1.Изпълнява задачи свързани с функциите на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ – първоначални и последващи проверки, както и метрологични експертизи на средства за измерване /СИ/.

2.Подпомага работата на началника на сектора при изпълнение на задачите на сектор „В.Търново“.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

- образователна степен – бакалавър;

- професионална област – технически науки;

- професионален опит – 1 година;

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- MS Office, Internet и електронна поща;

- ползване на английски език;

- свидетелство за управление на МПС, категория В;

- размер на основната заплата: от 420 лв. – до 700 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

III. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.);

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

IV. Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 и 207.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Дата на публикуване на обявата: 17.10.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 31.10.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702771; 9702780 - отдел “УЧР”.


Дата на публикуване: 14.10.2016 г.   

ОБЯВА

Конкурс за 2 /две/ незаети щатни бройки в Български институт по метрология, както следва:

І. Длъжност „Старши експерт” - 2 /две/ незаети щатни бройки в отдел „Дължина и време” на Главна дирекция „Национален център по метрология”

Основнацел на длъжността:

1.Извършва и участва при реализирането на общите цели и задачи в областта на измерванията за създаване, съхраняване и усъвършенстване на националните еталони за дължина и време, постигане на международно признаване и осигуряването на проследимост в областта на измерване на дължини и ъгли и/или време и честота;

2.Участва при разработването и спазването на методически, нормативни и технически документи в областта на метрологията и измерванията в областта на измерване на дължини и ъгли и/или време и честота;

3.Участва при разпространяването в страната на единиците за измерване на дължини и ъгли и/или време и честота, чрез калибриране на еталони от по-ниски нива.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

Образователна степен – бакалавър;

Професионална област – инженерна /с техническа или индустриална специалност/, физика, електротехника, машиностроене или други технически специалности;

Професионален опит – 2 год.;

Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- специалности – индустриално инженерство; автоматика, информационна и управляваща техника;

- умения за работа с MS Office, Internet и специализиран софтуер;

-ползване на западен език /английски език/.

- Размер на основната заплата: от 420 лв. до 720 лв

II. Начин на провеждане на конкурсите:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.);

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Ден на публикуване на обявата: 14.10.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 24.10.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702 710; 9702 780 - отдел “УЧР”.


Дата на публикуване: 01.08.2016 г.   

ОБЯВЯВА

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка в Български институт по метрология, на длъжност „Началник на отдел” – „Правно-административен” в Дирекция „Обща администрация”

Основна цел на длъжността: Разработване на проекти и становища по проекти на нормативни и административни актове, касаещи дейността на БИМ; подготовка на процедури по ЗОП. Осъществяване на процесуално представителство; разработване на проекти на вътрешни правила; предоставяне на правни становища във връзка с осъществяване на дейността на института. Организира и контролира работата във връзка с документооборота на института, в т.ч. оборота на електронни документи и документи на хартиен носител; архивната дейност и административното обслужване на БИМ.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

образователна степен – магистър;

професионална област – право, да притежава юридическа правоспособност;

професионален опит – 4 (четири) години и/или

минимален ранг за заемане на длъжността – III младши.

-Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

Компютърни умения – MS Office, Internet, e-поща и специализирани програмни продукти – АПИС, СИЕЛА или НОРМА.

- Размер на основната заплата: от 430 лв. до 1110 лв.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

Документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.; удостоверение за юридическа правоспособност);

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет. 2, стая 206 и стая 207 .

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел „УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Ден на публикуване на обявата: 01.08.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 11.08.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702 780; 02/9702 710 - отдел „УЧР“


Дата на публикуване: 19.07.2016 г.  

На основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, от НПКДС

ОБЯВЯВА

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка в Български институт по метрология, както следва:

Длъжност „Старши експерт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване“ на Дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения”

I. Основна цел на длъжността:

1.Дейности, свързани с одобряване на типа на разходомери – електромагнитни, масови, ултразвукови, турбинни и конструирани на принципа на разлика в налягането; нивомерни измервателни системи; измервателни системи за компресиран природен газ в приложното поле на Закона за измерванията:

- преглед на документи и техническо досие на типа;

- оценяване на съответствието на типа с изискванията към него;

- запознаване с нормативните изисквания, стандартите и препоръките на Международната организация по законова метрология за изпитване на образци от типа.

2.Дейности, свързани с оценяване на съответствието на водомери, топломери и разходомери за газ и коригиращи устройства и измервателни системи за течности, различни от вода по Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, свързани с дейност на Нотифицирания орган:

-- преглед на изискуемите документи;

- оценяване на съответствието на типа с изискванията към него;

- запознаване с нормативните изисквания, хармонизирани стандарти и препоръките на Международната организация по законова метрология, обявени като нормативни документи към директивата за средствата за измерване.

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

- образователна степен – бакалавър;

- професионална област – физика, електротехника, машиностроене или други технически специалности;

- професионален опит – 2 години;

Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;

- допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

MS Office, Internet и електронна поща;

- ползване на английски език;

- размер на основната заплата: от 420 лв. – до 700 лв.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IV. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.);

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

V. Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 и 207.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,30 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Краен срок за подаване на документи: 02.08.2016 г.

Дата на публикуване на обявата: 19.07.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702771; 9702780; 9702710 - отдел “УЧР”.


 Дата на публикуване: 16.06.2016 г

На основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, от НПКДС

ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжност „Младши експерт” – 3 /три/ незаети щатни бройки в Български институт по метрология, както следва:

1. Сектор „Електрични величини, разход и обем“ в Регионален отдел „София“ на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” - 2 /две/ незаети щатни бройки;

2. Сектор „ Електрични величини, разход и обем“ в Регионален отдел „Пловдив“ на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” - 1 /една/ незаета щатна бройка.

Основнацел на длъжността – Извършване на метрологичен контрол на средства за измерване на електрични величини, обем и разход.

I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

Образователна степен – професионален бакалавър по ...;

Професионална област:

– за сектор „Електрични величини, разход и обем“ в Регионален отдел „София“ - технически науки, физика, химия;

– за сектор „Електрични величини, разход и обем“ в Регионален отдел „Пловдив“ - технически науки;

Професионален опит – не се изисква;

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

- Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

MS Office, електронна поща, интернет;

Ползване на чужд език;

Свидетелство за управление на МПС, категория В.

- Размер на основната заплата: от 420 лв. до 600 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати, свидетелство за управление на МПС и др.);

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 и 207.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Ден на публикуване на обявата: 16.06.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 27.06.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702710; 02/9702706 - отдел “УЧР”.


Дата на публикуване: 25.04.2016 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, от НПКДС

ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжност „Старши експерт” – 2 /две/ незаети щатни бройки в Български институт по метрология, както следва:

1. Сектор „Електрични величини, разход и обем“ в Регионален отдел „София“ на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” - 1 /една/ незаета щатна бройка;

2. Сектор „Механични измервания“ в Регионален отдел „Пловдив“ на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” - 1 /една/ незаета щатна бройка;

Основнацел на длъжността – Извършване на метрологичен контрол на средства за измерване на маса, обем и разход.

I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:

Образователна степен – бакалавър;

Професионална област:

– за сектор „Електрични величини, разход и обем“ в Регионален отдел „София“ - технически науки, физика и химия;

– за сектор „Механични измервания“ в Регионален отдел „Пловдив“ - технически науки;

Професионален опит – 1 /една/ година;

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

- Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

MS Office, Internet и електронна поща;

Ползване на чужд език;

Свидетелство за управление на МПС, категория В.

- Размер на основната заплата: от 420 лв. до 700 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати, свидетелство за управление на МПС и др.);

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг.

Място и срок за подаване на документите:

гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” №52Б, ет.2, стая 206 и 207.

Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел “УЧР”. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез нотариално заверено пълномощно.

Ден на публикуване на обявата: 25.04.2016 г.

Краен срок за подаване на документи: 05.05.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института: www.bim.government.bg

Тел. за контакти: 02/9702710; 02/9702706 - отдел “УЧР”.