Ползватели

Информация за проверки и средства

Средства за измерване използвани за безопасност на движението по пътищата

 • Скоростомери
 • Стендове за измерване на спирачните сили на ППС
 • Димомери
 • Газоанализатори на отработени газове от МПС
 • Анализатори за алкохол в дъха

Притежатели (Ползватели на СИ)    

Информация за проверките:

На проверка подлежат СИ от одобрен тип и вписани в регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване, и оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване, които се използват в областите по чл. 5 от Закона з измерванията.

Регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване е публичен и може да се намери на сайта на БИМ.

Проверките на СИ се извършват от БИМ или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица. Периодичността на проверките на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол е определена със Заповед на председателя на ДАМТН. Списък на лицата, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях и Заповедта за междупроверочния интервал може да намерите на сайта на ДАМТН.

БИМ извършва проверки по утвърдени от председателя на БИМ или от определено от него длъжностно лице методики, които може да се намерят на сайта на БИМ.

Проверки се извършват след подадено заявление и се делят на :

 • Първоначална проверка, която се заявява от производителя или вносителя на СИ;
 • Последваща периодична проверка, която се заявява от ползвателя на СИ;
 • Последваща проверка след ремонт, която се заявява от лицето извършило ремонта;
 • Последващата проверка, заявена по желание на лицето, което използва средството за измерване, се извършва в срок не по-дълъг от 3 месеца от датата на заявяване.

Лицата представят средствата за измерване за проверка технически изправни, почистени, комплектувани и придружени с техническо досие - при първоначална проверка, и с инструкция за работа със средството за измерване - при последваща проверка.

Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на ЗТИП се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка, считано от годината на нанасяне на маркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка.   

   

Средства, подлежащи на проверки:   

Скоростомери

Методите за контрол и изискванията към скоростомерите са разписани в Раздел XXXVI от Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Предназначение: Скоростомерите са предназначени за контрол на скоростта на МПС.

 • Радарният скоростомер измерва скоростта чрез възпроизвеждане ефекта на Доплер.
 • Лазерният скоростомер измерва скоростта, чрез излъчване на лазерни импулси към дадено МПС и приемане на отразените от повърхността му сигнали, като едновременно с това се измерва и времето за достигането им до МПС и обратно.
 • Скоростомерът за средна скорост измерва средната скорост на МПС чрез измерване на времето за преминаване на базово разстояние на участък от пътя:
 • средна скорост е изчислена скорост, получена чрез разделяне на разстоянието между двете контролни точки на измереното време, за което МПС преминава между тези контролни точки;
 • базово разстояние на участък от пътя е разстоянието между две контролни точки, между които се измерва средната скорост.

Методи на контрол:

Скоростомерите се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Изпитването за одобряване на типа и проверките се извършват в лабораторни условия и на полеви тест.

Полевият тест се извършва чрез измерване на скорост в реален трафик с целкомплексно оценяване на факторите, влияещи върху резултатите от измерванията на скоростта. Измерванията се извършват в условия на променящи се скорости, гъстота на трафика и по възможност - при различни температури.   

   

Стендове за измерване на спирачни сили на ППС.

Методите за контрол и изискванията към стендовете за измерване на спирачните сили на ППС са разписани в Раздел XIX от Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Предназначение: Стендовете за измерване на спирачните сили са предназначени за определяне на спирачната ефективност чрез измерване на спирачните сили и осовото натоварване на пътни превозни средства от категории М, N, O и L, с изключение на категории L1e, L2e и L6e, съгласно Закона за движение по пътищата.

Стендовете за измерване на спирачните сили на моторни превозни средства с две колела от категория L трябва да позволяват едновременно измерване на спирачните сили и натоварването на ос.

Стендовете за измерване на спирачните сили на моторни превозни средства от категории М над 3,5 тона, N2, N3, както и ремаркета и полуремаркета от категории О3 и О4 трябва да са снабдени с устройство за измерване на налягането в спирачната система на автомобила.

Методи на контрол:

Стендовете за измерване на спирачните сили на ППС се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.   

   

Димомери

Методите за контрол и изискванията към димомерите са разписани в Раздел XXII от Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Предназначение: Димомерите са средства за измерване, предназначени да определят димността на отработените газове от моторни превозни средства с дизелови двигатели.

Методи на контрол:

Димомерите се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.   

   

Газоанализаторите на отработени газове от моторни превозни средства

Предназначение: Газоанализаторите на отработени газове от моторни превозни средства, са средства за измерване, предназначени да определят обемните части на следните компоненти на отработените газове от моторни превозни средства с искрово запалване: въглероден оксид, въглероден диоксид, въглеводороди и кислород. Газоанализаторите могат допълнително да определят и стойността на параметъра ламбда (l).

Газоанализаторите на отработените газове от моторни превозни средства могат да са от клас 0 и I или клас II в зависимост от минималните обхвати на измерване, скалните интервали и максимално допустимите грешки.

Методи на контрол:

Газоанализаторите на отработени газове от моторни превозни средства, се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване и подлежат на последващи проверки.

Газоанализаторите на отработени газове от моторни превозни средства, за които срокът на валидност на одобряването на типа по чл. 30, ал. 1 от Закона за измерванията не е изтекъл, могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г. след извършване на първоначална проверка по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и подлежат на последващи проверки.   

   

Анализатори за алкохол в дъха

Методите за контрол и изискванията към анализаторите за алкохол в дъха са разписани в Раздел XXXVII от Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Предназначение: Анализаторът за алкохол в дъха е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.

Методи на контрол:

Анализаторът за алкохол в дъха се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.   

   

Заявление за извършване на проверката

Заявленията за последваща проверка се подават в регионалните отдели на БИМ или пред лицата, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

      

Тарифата за таксите, които се събират от БИМ.

Контакти

ОТДЕЛ „ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И СОФТУЕР”

Началник отдел
Златка Чавдарова

Адрес: 1797 гр. София,
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 794
Мобилен: 0878 241 280
е-mail: z.chavdarova@bim.government.bg