Ползватели

Информация за проверки и средства

Средствата за измерване на топлофизични величини:

ТОПЛОМЕРИ

Информация за проверките:

Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на ЗТИП се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка считано от годината на нанасяне намаркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка.

Проверки на топломери се извършват от оправомощени от председателя на ДАМТН лица

Задължение на притежателя/ползвателя:

  • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.
  • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване.
  • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
  • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

  • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
  • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
  • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
  • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти

Проверка на топломери се извършва от оправомощени от ДАМТН лица.

Метрологична експертиза на топломери се извършва в град София