Ползватели

Информация за проверки и средства

Таксиметрови апарати

Предназначение: "Таксиметров апарат" е устройство, което при работа заедно с генератор на сигнали представлява средство за измерване, измерва интервал от време и изчислява разстояние на базата на сигнал, подаван от генератора на сигнали за разстояние, изчислява и показва на дисплея таксата, която трябва да се заплати за дадено пътуване на основата на изчисленото разстояние и/или измерената продължителност на пътуването.

Информация за проверките:

Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на ЗТИП се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка считано от годината на нанасяне намаркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка.

Система таксиметров апарат – автомобил подлежи на последваща проверка.

Задължение на притежателя/ползвателя:

  • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.
  • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Последващата проверка се извършва.
  • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
  • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

  • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
  • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
  • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
  • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти   

РО София, сектор Благоевград

РО Пловдив

РО Стара Загора, сектор Хасково

РО Бургас, сектор Сливен

РО Варна, сектор Шумен

РО Русе, сектор Велико Търново

РО Враца, сектор Видин

РО Плевен, сектор Ловеч