Електромагнитна съвместимост   

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ“ (ИЛ ЕМС)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА БИМ, В ЧАСТНОСТ – НА ИЛ ЕМС,

ИЛ ЕМС е една от водещите лаборатории в сферата на изпитванията на продукти за електромагнитна съвместимост не само в страната, но и на Балканския полуостров. Лабораторията разполага с качествено оборудване и е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Поради преминаването на ръководителя и част от персонала на лабораторията в друга администрация, бихме искали да Ви уведомим, че БИМ подготвя обявяването на конкурси за освободените длъжности. Търсените специалисти са в сферата на техническите науки.

За да отговори на съвременните тенденции в развитието на техниката и технологиите към момента БИМ изпълнява Проект : BG16RFOP002-2.011-0001 „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“.

Общата стойност на проекта е 1 790 000 лв.

Една от целите на проекта е да осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, при провеждането на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност, чрез модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на ИЛ ЕМС.

По този начин БИМ се стреми да подобри възможностите на лабораторията, така че тя да предоставя високотехнологични изпитвания в областта на електронната и електротехническата промишленост.

В случай на въпроси, свързани с изпитвания на продукти в обхвата на лабораторията, моля да се обръщате към г-жа Златка Чавдарова, email: z.chavdarova@bim.government.bg.  

Обхват   

ЕМС относно измерване на излъчени смущения:

 • Смущаващи напрежения в захранващите изводи и изводите за товар и управление 150 кHz–30 MHz БДС ЕN 55011, БДС ЕN 55014-1, БДС ЕN 55015, БДС ЕN 55022
 • Смущаваща мощност в захранващите изводи 30 MHz–300 МHz БДС ЕN 55014-1
 • Излъчени смущения в пространството 30 МHz – 6 GHz, GTEM камера БДС EN 61000-4-20, Безехова камера БДС EN 61000-4-22
 • Излъчени електромагнитни смущения от осветителни устройства 9 кHz – 30 MHz БДС ЕN 55015
 • Смущения с прекъсвания в захранващите изводи 150 кHz – 30 MHz БДС ЕN 55014-1
 • Хармонични съставящи на тока БДС EN 61000-3-2
 • Фликер ефект БДС EN 61000-3-3

ЕМС относно устойчивост на смущения:

 • Електростатични разряди БДС EN 61000-4-2
 • Излъчени радиочестотни електромагнитни полета БДС ЕN 61000-4-3
 • Бързи преходни процеси и пакети импулси БДС ЕN 61000-4-4
 • Отскок на напрежението БДС ЕN 61000-4-5
 • Кондуктивни смущения, индуктирани от радиочестотни полета БДС ЕN 61000-4-6
 • Магнитни полета с честота на захранващата мрежа БДС ЕN 61000-4-8
 • Импулсни магнитни полета БДС ЕN 61000-4-9
 • Краткотрайно спадане, прекъсване и изменение на напрежението БДС ЕN 61000-4-11
 • Вълна съссамовъзбуждане БДС EN 61000-4-12.
 • Флуктуации на напрежениетоБДС EN 61000-4-14.
 • Вълна съссинусоидални затихващи колебания БДС EN 61000-4-18.

ЕМС автомобилна електроника

Устойчивост на преходни процеси БДС ISO 7637-2, БДС ISO 7637-3

Контакти   

Изпитвателна лаборатория Електромагнитна съвместимост

Адрес: гр. София ж.к. “Младост”,
кв. “Полигона“, ул. “Проф. П. Мутафчиев“ № 2
Tел/факс+359 2 8762 819,   

Мобилен: 0878 241 280

e-mail: z.chavdarova@bim.government.bg

Провежда изпитвания за електромагнитна съвместимост на електронни и електрически съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, устройства за обработка на информацията, средства за измерване, електрически осветителни устройства, телекомуникационни съоръжения, автомобилна електроника, алармени и съобщителни съоръжения.