Структура

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Паун Илчев

Адрес:1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 220 

Телефон: + 359 2 873 52 77, 359 2 9702 773
Факс: 02 9702 777
Е-mail: p.ilchev@bim.government.bg  

   

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР


Адрес: 1040 гр. София,
бул. "д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. II, ст. 208
Телефон: (02) 9702 793
Факс: (02) 9702 777
e-mail:v.andonov@bim.government.bg

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Златко Халваджиев

Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 212

Телефон: 02 9702 778

Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72

Е-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ"

Главен директор

Сашо Недялков
Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж VI, стая № 622
Телефон: (02) 9702 703
Факс: (02) 9702 735
Е-mail: GD_NCM@bim.government.bg

 • разработва проекти на дългосрочни програми за създаване и усъвършенстване на националните еталони на Република България;
 • създава, съхранява и усъвършенства националните еталони в изпълнение на дългосрочните програми;
 • подготвя за утвърждаване националните еталони и води регистър на утвърдените;
 • осигурява проследимост на националните еталони до международни еталони или еталони на държави - членки на Конвенцията за метъра;
 • предприема мерки за осигуряване проследимостта на измерванията в случаите, когато в страната няма утвърден национален еталон, или при повреда или унищожаване на национален еталон и координира дейността на лицата, които притежават национални еталони;
 • извършва дейности за изпълнение на изискванията на Споразумението на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM) за взаимно признаване на националните еталони и на сертификатите от измерване и калибриране, издадени от националните метрологични институти;
 • участва в работни групи и проекти на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM), Европейското сътрудничество в областта на еталоните (EUROMET) и Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (COOMET);
 • организира и участва в международни сравнения за установяване степента на еквивалентност на националните еталони;
 • поддържа система за управление по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025;
 • разпространява чрез калибриране единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната;
 • изпитва и валидира софтуер за обработка на резултати от измервания;
 • извършва и/или организира сертификация на сравнителни материали и координира изпълнението на дългосрочната програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали;
 • води регистър на сертифицираните сравнителни материали и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ;
 • извършва измервания и метрологични изследвания съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории;
 • участва като лаборатории, осигуряващи международно проследими референтни стойности за междулабораторни сравнения на акредитираните лаборатории;
 • участва с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;
 • предоставя консултации в областта на измерванията.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ"

Главен директор

Валентин Старев
Адрес: 1040 гр. София, бул. "д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж III, стая № 319
Телефон: (02) 9702 739
Факс: (02) 9702 777

e-mail: v.starev@bim.government.bg

 • извършва първоначални и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • участва с лектори в курсове и семинари, организирани в Учебния център на БИМ;
 • упражнява чрез проверки контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП;
 • извършва дейности във връзка с оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.
 • предоставя консултации в областта на измерванията;
 • участва в работата на Международната организация по законова метрология (OIML), Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (СООМЕТ), Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC);

   

 ДИРЕКЦИЯ "ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, УСТРОЙСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ"

Директор   

Златка Чавдарова-Христова

Адрес: 1040 гр. София, бул. "д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 4, 
Телефон: 0878 241 280   

 e-mail: disius@bim.government.bg 

1.по Закона за измервнията и актовете по прилагането му:

 • извършва изследване и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол , чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер;
 • води публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;
 • извършва калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;
 • участва с лектори в курсове и семинари, организирани в Учебния център на БИМ;
 • предоставя консултации в областта на измерванията;
 • участва в работата на Международната организация по законова метрология (OIML), Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (СООМЕТ), Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC);

2. по Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му в областта на правното регулиране на техническите изисквания към фискални устройства (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) и изграждане и осъществяване на дистанционната връзка с НАП:

 • извършва изпитване и подготвя предложения за одобряване типа на ФУ, в т.ч. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр) и фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС), на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и на локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 • извършва контролни изпитвания на ФУ;
 • води публичен регистър на одобрените типове ФУ (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС), ЕСФП, локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 • извършва експертизи на фискални устройства;
 • извършва регистрацията на сервизни фирми за поддръжка и ремонт на ФУ/ИАСУТД и води публичен регистър на регистрираните сервизни фирми;
 • прекратява регистрацията на сервизни фирми за поддръжка и ремонт на ФУ/ИАСУТД на основанията, предвидени в законодателството;

3. по Валутния закон:

 • извършва изпитване и подготвя предложения за издаване на свидетелство за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите;

4. по Закона за хазарта в областта на провеждането на изпитвания на тип, версия и модификация на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване:

 • извършва изпитване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване;
 • по искане на председателя на Държавната комисия по хазарта предоставя писмено становище по документите, приложени към заявлението за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване;
 • участва в съвместни проверки по инициатива на председателя на Държавната комисия по хазарта за констатиране на съответствието на игралното оборудване или на игралния софтуер на комуникационното оборудване с утвърдените от комисията тип, версия или модификация;

5. по Закона за техническите изисквания към продуктите:

 1. извършва дейности по оценяване на съответствието, предвидени в разрешенията за извършване на оценяване на съответствието,
 2. извършва изпитване за електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда.

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Директор         

Елза Цанева-Атанасова

Адрес: 1040 гр. София, бул. "д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2

Телефон: 02 9702 785
Факс: 02 9702 777
e-mail: el.atanasova@bim.government.bg

 • участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейностите БИМ, и дава становища по проекти на нормативни актове съвместно с дирекциите от специализираната администрация;
 • осъществява взаимодействието на БИМ с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата и на другите ведомства и с дирекция "Съвет по законодателството" на Министерството на правосъдието;
 • дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейностите на института, и участва в работата на комисиите, свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 • следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения;
 • извършва проверки, дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и организации и осъществява процесуално представителство на БИМ пред съдилищата;
 • изготвя и актуализира длъжностното разписание на БИМ и поименното разписание на длъжностите, изготвя статистически справки за работната заплата и за движението на кадрите;
 • осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите в БИМ;
 • изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, оформя и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
 • осигурява цялостната организация по провеждане атестирането на служителите в администрацията на БИМ и обучението на персонала;
 • планира и организира обучението, повишаването и поддържането на професионалната квалификация и преквалификация на служителите и организира провеждането на курсове и семинари в учебния център на БИМ;
 • извършва дейностите по охрана на труда и медицинско обслужване на персонала във връзка с здравословните и безопасни условия на труд;
 • обработва входящите и изходящите документи, осъществява деловодната дейност и съхранява деловодния архив;
 • организира приемането на заявки за административни услуги, изготвя справки и отчети за дейността на БИМ по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 • подпомага технически дейността на Научния съвет по метрология към председателя на БИМ;
 • планира развитието на информационната система на БИМ, организира обслужването й, администрира достъпа до нея и предлага, внедрява и поддържа информационни и комуникационни продукти (бази данни, електронни регистри) и поддържа информационната страница на БИМ в интернет;
 • осигурява синхрона и съвместимостта на информационната система на БИМ с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;
 • организира осъществяването на публичните изяви на председателя на БИМ или на упълномощени от него длъжностни лица, поддържа връзки с административните звена за информация и връзки с обществеността на Народното събрание, Министерския съвет и други централни органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;
 • организира отпечатването и разпространението на официалния бюлетин на БИМ и други специализирани в областта на измерванията печатни материали (списания, ръководства, методически указания), както и на преводи на документи на международните органи и организации по метрология;
 • съставя проекта на бюджет на БИМ, контролира правилното разходване на средствата и отчита изпълнението на бюджета и изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на БИМ;
 • осигурява финансово-счетоводното обслужване на БИМ в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
 • следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина;
 • организира завеждането и отчитането на материалните активи на института и редовното извършване на инвентаризации;
 • извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на материалните активи при спазване разпоредбите на действащото законодателство;
 • организира и осигурява стопанисването, включително поддръжката и ремонта, на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на БИМ и съхранява документите за тях;
 • организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и съхранява досиетата за тях и следи за изпълнението на договорите, сключени от председателя за осигуряване на дейностите в БИМ;
 • осигурява сервизната поддръжка на използваните еталони и средства за измерване и организира изпращането на еталони в чужбина за калибриране, сравняване или ремонт;
 • организира и осигурява транспортното обслужване;
 • снабдява администрацията на БИМ с материали и консумативи и организира и осигурява почистването в административните сгради;
 • организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации по метрология в областите на дейност на БИМ и следи за своевременното превеждане на членския внос към международни органи и организации;
 • организира и координира подготовката и воденето на преговори за сключването на междуправителствени и междуведомствени споразумения за сътрудничество в областта на метрологията и координира изпълнението им;
 • организира, координира и ръководи дейностите по изпълнение на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, или по двустранни програми за сътрудничество, включително мониторинг и оценка на резултатите от изпълнението;
 • организира и представя в международните и регионалните организации по метрология, както и на двустранна основа предложения за специализации и научни посещения, учебни курсове и семинари, за участие в международни конференции, симпозиуми, семинари и съвещания на технически комитети, консултативни и експертни групи по метрологични проблеми;
 • води международната кореспонденция, подготвя и координира плановете за международната дейност на БИМ и съдейства за провеждане на международни прояви по метрология в Република България;
 • издава ежемесечна справка и осигурява информация и материали, свързани с европейската интеграция и международното сътрудничество;
 • организира международните изяви на председателя на БИМ, на заместника му и на другите служители, подготвя задграничните командировки и оформянето на необходимите документи.