Контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП

Съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012 г.), Български институт по метрологивя извършва контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на етап II на УБП г., или оправомощава юридически лица.

В изпълнение на изискванията на действащото национално законодателство в областта на измерванията Българският институт по метрология разработи "Mетодика за проверка на системи за улавяне на бензинови пари No МП-Н-16/УБП Етап II/2013"

Методиката се отнася за проверка на системи за улавяне на бензинови пари (СУБП), които се отделят при зареждане с бензин на моторни превозни средства на бензиностанции. Прилага се при извършване на първоначална, последваща и проверка след ремонт.

Заявяването на услугата става, чрез подаване на заявление