Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта

   

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване е разработен на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.).

Проектът има за цел да определи условията и реда за вписване в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) на лабораториите, които могат да извършват изпитвания на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване (игрални съоръжения), да заложи изисквания за изпитване, както и да дефинира реда за извършване на проверки за съответствие на игралните съоръжения, предназначени за използване на територията на Република България. Проектът цели да отстрани пропуски и неясноти в действащата до момента подзаконова нормативна база в тази област.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология е разработен с цел да се определят административните звена, които да подпомагат председателя при осъществяването на новите му правомощия, във връзка с приетите промени в Закона за хазарта и Изборния кодекс. С предложения проект на акт ще се осигури съответствие на структурата и организацията на работа на БИМ с актуалните разпоредби на ЗХ и ИК и нормативните актове по прилагането им, ще се даде ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, ще се разпределят функциите по структурни звена за по-ефективна организация в дейността на института.

Спазването на новите нормативни изисквания налага осигуряването на достатъчен административен капацитет. Създаването на нова дирекция „Изпитване на продукти и устройства" от специализираната администрация на БИМ, предполага увеличаването с 11 щатни бройки на общата численост на института, като новото звено ще изпълнява, възложените със Закона за хазарта и Изборния кодекс допълнителни функции.

Предвид влизането в сила на ЗИД на Закона за хазарта на 08.02.2021 г. и провеждането на предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. е необходимо в спешен порядък да бъде осигурен административен капацитет за изпълнението на новите правомощия, поради което срокът за обществено обсъждане е определен да бъде 14 дни.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект следва да се изпращат на електронен адрес: z.halvadzhiev@bim.government.bg

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОСТАВЕНИЯ ТИП ТЕХНИЧЕСКО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

До всички заинтересоване страни.

Проект на Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществена поръчка № 04312-2020-0001

Удостоверяването на съответствието включва процесите по оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и на Техническата спецификация, изготвянето на доклад за оценяване на съответствието, както и одобряване на доклада, и постановяване на решение за удостоверяване на съответствието от председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), съвместно с председателя на Българския институт по метрология (БИМ) и председателя на Управителния съвет на УС на Българския институт по стандартизация (УС на БИС), съгласно чл. 213а, ал. 3 от Изборния кодекс.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.   

МОТИВИ

Към проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини(Наредба № 16)

(Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС на РБ – ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.)

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.   

Проект

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Български институт по метрология

12 октомври 2018

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда приемане на нов Устройствен правилник на Български институт по метрология. С новия правилник ще се осигури ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, разпределението на функциите по структурни звена и създаването на ефективна организация в дейността на Българския институт по метрология.

В действащия Устройствен правилник на БИМ съществува механично разделение на основни функции на института, без да бъде отчетена спецификата по осъществяване на метрологичен контрол на средства за измерване. Липсата на ясно разграничение и определяне на задълженията, координацията, контролът и ръководството при осъществяването на основните функции се отразява тежко на работата на института и изисква допълнително време за съгласуване между дирекциите, което забавя изпълнението на законово възложените му функции. Същото води и до дублиране на технически средства при изпълнението на функциите.

В тази връзка се предлага, обособяване на единна дирекция, а именно – Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, която да е отговорна за дейностите по метрологичен контрол на средства за измерване и в която са съсредоточени компетентността и техническите средства за осъществяването му – подход, който е работещ и дава по-добри резултати. Разписани са и новите правомощия на БИМ съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.).