Проект на ПМС за приемане на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Проектът на нова Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, се цели да се приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на хармонизираното европейско законодателство в областта на метрологията, което допускаше в определен преходен период да се прилагат национални изисквания към средства за измерване с валидни удостоверения за одобрен тип. След 30.10.2016 г. тези национални изисквания са в противоречие с хармонизираното европейско законодателство и следва да отпаднат. Изменения се предвиждат във връзка с изменени международни стандарти и рекомендации на Международната организация по законова метрология по отношение на техническите и метрологичните изисквания или методите за проверка на някои от средствата за измерване. Предвидена е процедура за прилагане на Регламент (ЕО) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка по отношение на средствата за измерване, които подлежат на контрол съгласно националното законодателство и не са обект на хармонизираното европейско законодателство. С проекта се регламентира и реда за извършване на метрологична експертиза на средствата за измерване.

Въвежда се метрологичен контрол на водомери за нечиста студена вода, средства за измерване на природен газ или пара, които работят със стандартизирано стесняващо устройство – бленда, както и на съоръжения за измерване при освобождаване на твърди материали от контрол, като същевременно отпада контролът на средства за измерване, които вече не представляват обществен интерес, поради остарели технически и технологични решения, и такива, които са част от измервателна система, към която са заложени общи метрологични и технически изисквания. Предвидена е и възможност информацията за извършените от БИМ проверки да бъде и на носител двумерен баркод (QR –код). Използването на единната система с QR код за достъп до извършения метрологичен контрол, което ще осигури предоставяне на по-голям обем информация за даденото средство за измерване и неговите метрологични характеристики.   

  

Дата на откриване: 15.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.4.2024 г.

   Предложенията могат да се изпращат до 14.4.2024 г. на

bim-delovodstvo@bim.government.bgПроект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология


Проект на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

С приемането на Изборния кодекс, измененията в Закона за хазарта от 2020 г. и подзаконовите актове по прилагането им, както и измененията и допълненията в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, на председателя на Българския институт по метрология се възлага упражняването на нови правомощия. В действащия Устройствен правилник на БИМ не са определени административните звена, които да подпомагат председателя на института при осъществяването на новите му правомощия, което налага изменение на правилника. Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на Българския институт по метрология има за цел да осигури съответствие на структурата и организацията на работа на института с актуалните разпоредби на ЗХ и ИК и нормативните актове по прилагането им, както и с последното изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, ясна регламентация на правомощията на председателя на института и по-ефективна организация в дейността на БИМ.   

Дата на откриване: 28.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересoвани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.3.2023 г.

   Предложенията могат да се изпращат до 30.3.2023 г. на

bim-delovodstvo@bim.government.bg


Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239/2003 г.

Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, имат за цел да се въведе правно регулиране за използваните при определяне на масата и осовото натоварване на ППС везни с автоматично действие за измерване в движение, като се регламентират технически и метрологични изисквания, редът и методите за извършване на контрола им, както и да се извърши редакция на някои неясни разпоредби, доказали своята практическа неприложимост през годините на прилагането им.

Към момента в националното законодателство не са предвидени технически и метрологични изисквания към везните с автоматично действие за измерване на ППС в движение и за измерване на осово натоварване. За да могат да бъдат използвани за целите на събиране на държавни вземания, въпросните везни следва да са преминали метрологичен контрол съгласно Закона за измерванията.

Чрез въвеждането на изисквания към тези везни ще се ускори процесът по измерване на ППС на съответните ГКПП, което ще доведе до намаляване времето за преминаване на ППС през съответните КПП, ще се избегне струпване на товарни ППС на ГКПП, ще се увеличат приходите в Държавния бюджет и ще се намали възможността за вземане на субективни решения при определяне размера на събираните такси, въз основа на показанията на везните. Предприетите мерки ще спомогнат за опазване на националната пътна инфраструктура и като превенция срещу пътно-транспортни произшествия, дължащи на претоварване на ППС.   

Предложенията могат да се изпращат до 24.7.2021 г. на   

bim-delovodstvo@bim.government.bg

   Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта

   

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на лабораториите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване е разработен на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.).

Проектът има за цел да определи условията и реда за вписване в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) на лабораториите, които могат да извършват изпитвания на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване (игрални съоръжения), да заложи изисквания за изпитване, както и да дефинира реда за извършване на проверки за съответствие на игралните съоръжения, предназначени за използване на територията на Република България. Проектът цели да отстрани пропуски и неясноти в действащата до момента подзаконова нормативна база в тази област.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология е разработен с цел да се определят административните звена, които да подпомагат председателя при осъществяването на новите му правомощия, във връзка с приетите промени в Закона за хазарта и Изборния кодекс. С предложения проект на акт ще се осигури съответствие на структурата и организацията на работа на БИМ с актуалните разпоредби на ЗХ и ИК и нормативните актове по прилагането им, ще се даде ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, ще се разпределят функциите по структурни звена за по-ефективна организация в дейността на института.

Спазването на новите нормативни изисквания налага осигуряването на достатъчен административен капацитет. Създаването на нова дирекция „Изпитване на продукти и устройства" от специализираната администрация на БИМ, предполага увеличаването с 11 щатни бройки на общата численост на института, като новото звено ще изпълнява, възложените със Закона за хазарта и Изборния кодекс допълнителни функции.

Предвид влизането в сила на ЗИД на Закона за хазарта на 08.02.2021 г. и провеждането на предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. е необходимо в спешен порядък да бъде осигурен административен капацитет за изпълнението на новите правомощия, поради което срокът за обществено обсъждане е определен да бъде 14 дни.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект следва да се изпращат на електронен адрес: z.halvadzhiev@bim.government.bg

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОСТАВЕНИЯ ТИП ТЕХНИЧЕСКО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

До всички заинтересоване страни.

Проект на Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществена поръчка № 04312-2020-0001

Удостоверяването на съответствието включва процесите по оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и на Техническата спецификация, изготвянето на доклад за оценяване на съответствието, както и одобряване на доклада, и постановяване на решение за удостоверяване на съответствието от председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), съвместно с председателя на Българския институт по метрология (БИМ) и председателя на Управителния съвет на УС на Българския институт по стандартизация (УС на БИС), съгласно чл. 213а, ал. 3 от Изборния кодекс.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.   

МОТИВИ

Към проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини(Наредба № 16)

(Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС на РБ – ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.)

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.   

Проект

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Български институт по метрология

12 октомври 2018

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда приемане на нов Устройствен правилник на Български институт по метрология. С новия правилник ще се осигури ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, разпределението на функциите по структурни звена и създаването на ефективна организация в дейността на Българския институт по метрология.

В действащия Устройствен правилник на БИМ съществува механично разделение на основни функции на института, без да бъде отчетена спецификата по осъществяване на метрологичен контрол на средства за измерване. Липсата на ясно разграничение и определяне на задълженията, координацията, контролът и ръководството при осъществяването на основните функции се отразява тежко на работата на института и изисква допълнително време за съгласуване между дирекциите, което забавя изпълнението на законово възложените му функции. Същото води и до дублиране на технически средства при изпълнението на функциите.

В тази връзка се предлага, обособяване на единна дирекция, а именно – Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, която да е отговорна за дейностите по метрологичен контрол на средства за измерване и в която са съсредоточени компетентността и техническите средства за осъществяването му – подход, който е работещ и дава по-добри резултати. Разписани са и новите правомощия на БИМ съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.).

   

   

Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход   

   Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) редът и начинът за осъществяване на взаимодействието на контролните органи по този закон се определят със съвместна инструкция между ръководителите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници”, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология.

С проекта на Инструкция се създават необходимите условия и ред за осъществяване на съвместни проверки и взаимодействие между контролните органи по ЗАРИДСНПНП, като се определят начинът и редът за комуникация и обмен на информация във връзка с прилагането на ЗАРИДСНПНП и осъществяването на съвместната контролна дейност.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Инструкция, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: i.pavlov@mi.government.bg