ОПАК Договор № А13-22-40-25.06.2014


Българският институт по метрология е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез европейския социален фонд, регистрационен № А13-22-40/25.06.2014 г., сключен по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.

Наименование на проекта:

„Усъвършенстване на специфични знания и професионални умения на персонала на БИМ, свързани с осигуряване на международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията”

Общата цел на проекта е повишаване на компетентността и професионализма на персонала на БИМ основно с функции в научната метрология. За постигане на общата цел са определени следните специфичните цели:

  • Повишаване на знанията по английски език с цел по-ефективни международни комуникации, съпътстващи ежедневната работа на експертите в БИМ;
  • Повишаване на компетентността и професионализма на служителите на БИМ в областта на електрични измервания и измерване на относителна влажност на въздуха.

Целевата група, към която е насочен проекта, е служители на БИМ, изпълняващи функции, основно свързани с еталоните и проследимостта на измерванията.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

  • Проведени обучения от Института по публична администрация;
  • Проведени специализирани обучения в област електрични измервания и в област измерване на относителна влажност на въздуха.

Обща стойност на проекта - 89 945,50 лева.

Период за изпълнение – 9 месеца.