Въпроси и отговори

Въпрос:„Здравейте! Днес ми бе демонтиран старият електромер и бе подменен с нов. След направена от мен справка в публикуваният регистър на измервателните системи от одобрен тип на вашата електронна страница установих, че устройството е с изтекла лицензия. Ако измервателното устройство е с изтекла лицензия, какво следва от тук нататък? ЕРП има ли право да ми отчита консумацията със СИ с изтекла лицензи?”.

Отговор:

При демонтиране на електромери и замяната им с други в мрежата, служителите на електроразпределителното дружество съставят констативен протокол от демонтажа, в които записват мотивите за демонтиране на средството. Предполага се, че на Вас също Ви е предоставен такъв протокол.

Електромерите като средства за измерване, използвани за търговски плащания, съгласно Закон за измерванията подлежат на метрологичен контрол – одобряване на типа, първоначални и последващи проверки или за произведените след 01.01.2007 г. – оценка на съответствието със съществените изисквания и последващи проверки.

Цитираният от Вас свален електромер е от одобрен тип и е вписан в Регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване в страната Одобряването на типа се отнася до производството и пускането на пазара на средството за измерване. Върху табелката на електромерите се нанася номера за одобрения тип на средството за измерване. За пускнане в експлоатация, след одобряване на типа, електромерите подлежат на първоначална проверка. Пуснати в употреба електромерите подлежат на последващи проверки и се използват по предназначението си, докато при последващите проверки отговарят на предписаните технически и метрологични характеристики към тях. Следователно сваленият електромер отговаря на изискванията за средство за измерване вече пуснато в употреба.

Периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, в т. ч. и на електромерите е определен със Заповед № А-333 от 29 май 2014 г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и за електромери еднофазни е 6 години. Следователно, ако Вашият електромер е бил монтиран през 2005 г. би следвало през 2011 г. да е извършена последваща периодична проверка. За това, дали този електромер е преминавал последващи проверки до момента на демонтажа му бихте могли да се обърнете към електроразпределителното дружество. В случаите, когато се прилага статистически метод на контрол на извадка от партида за удължаване срока на валидност на електромерите е възможно Вашият електромер да не е бил свалян от мрежата през 2011 г., но конкретна информация можете да получите от електроразпределителното дружество.


Въпрос: „Здравейте,клиент съм на ЧЕЗ Електро България АД. Имам съмнения относно завишени сметки за ток.Може ли да заявя експертиза на електромера ,както и да ми кажете каква е цената на услугата?“

Отговор:    

Съгласно Чл. 57 на Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002 г.) Български институт по метрология (БИМ) извършва метрологичната експертиза (МЕ) на средства за измерване (СИ), в това число и на електромери.

МЕ на СИ се извършва при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба по искане на физически или юридически лица, регламентирано с Чл. 6.(3) от Закона.

Таксите за извършване на МЕ са регламентирани съгласно Тарифа за таксите, които се събират в БИМ, приета с ПМС № 95 от 19.04.2013 г., обн., ДВ, бр. 40 от 30 04.2013 г.

При съмнения за точността на отчитане на изразходваната от Вас електроенергия от електромера, може да се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти към електроразпределителното дружество, което обслужва Вашето населено място. От тях ще получите информация за реда и начина, по който може да заявите Вашия електромер за МЕ. Демонтирането и представянето на електромера в структурните звена на БИМ, се извършва от представители на електроразпределителното дружество, което е собственик на СИ. Следователно предоставянето на електромера за извършването на МЕ, не може да бъде организирано без участието на електроразпределителното дружество.

МЕ се извършва съгласно утвърдена от председателя на БИМ „Процедура за извършване на МЕ на СИ”, по реда на постъпилите заявления. За резултатите от извършена МЕ се издава констативен протокол.


Въпрос:Моля, отговорете ми колко години е срокът за проверка на водомери -5, 7 , 10 ? и има ли значение, ако например водомерът почти не е бил ползван. Къде мога да намеря тази Заповед или Наредба?,

Отговор:

Водомерите като средства за измерване (СИ), предназначени за непрекъснато определяне на обема на водата, която преминава през тях, за извършването на метрологичния им контрол (МК)се разделят на две групи, според предвидената им употреба:

1. Водомери за търговски плащания – това са водомерите на водопроводните отклонения и общите водомери в сгради с етажна собственост.

Съгласно чл. 5 от Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002 г.) и чл. 34, ал. 1 на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ бр. 63 от 2012 г.), тези водомери подлежат на задължителен МК.

Междупроверочният интервал за проверки на тези водомери е посочен в Заповед № А-333 от 29 май 2014 г.на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор както следва:

Водомери с номинален разход Qn ≤ 15 m3/h да се проверяват на пет години;

Водомери с номинален разход 15 m3/h < Qn ≤ 50 m3/h да се проверяват на две години;

Водомери с номинален разход Qn › 50 m3/h да се проверяват на две години;

Водомери с постоянен разход (Q3) или номинален разход (Qn) (с оценено съответствие) – Q3 (Qn) ≤ 15 m3/h да се проверяват на пет години;

Водомери с постоянен разход (Q3) или номинален разход (Qn) (с оценено съответствие) – 15 m3/h < Q3 (Qn) ≤ 50 m3/h да се проверяват на две години;

Водомери с постоянен разход (Q3) или номинален разход (Qn) (с оценено съответствие) – Q3 (Qn) > 50 m3/h да се проверяват на две години;

2. Индивидуални водомери - това са водомерите, които съгласно чл. 11, ал. 4 на Наредба № 4 се разглеждат като разпределители по предназначение. Като такива се явяват индивидуалните водомери по апартаментите на етажната собственост или при водоснабдявани обекти с повече от един потребител.

Междупроверочният интервал за проверки на тези водомери се извършва съгласно чл. 34, ал. 1 на Наредба № 4 се извършва през 10 години.

Монтиран водомерът вече се счита в употреба.


Въпрос: Извършвате ли проверка на контактни и безконтактни (инфрачервени) термометри за индустрията!?

Отговор:

Съгласно чл. 5 от Закон за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г.) са регламентирани областите, в които използваните средства за измерване подлежат на метрологичен контрол:„За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен контрологичен контрол„.

С Наредба за за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 78 от 2003 г.) са определени техническите и метрологичните изисквания към средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, наричан по-нататък "контрола", и тяхното използване по предназначение.

Термометри (контактни и безконтактни), използвани за индустриални цели не попадат в обхвата на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.


Въпрос: Желая да се направи метрологична експертиза на електромера ми. Какво трябва да направя?

Отговор:

Метрологичната експертиза (МЕ) на средства за измерване (СИ), в това число и на електромери се извършва при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба по искане на физически или юридически лица, регламентирано с Чл. 6.(3) от Закон за измерванията.

При съмнения за точността на отчитане на изразходваната от Вас електроенергия от електромера, може да се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти към електроразпределителното дружество, което обслужва Вашето населено място. От тях ще получите информация за реда и начина, по който може да заявите Вашия електромер за МЕ. Демонтирането и представянето на електромера в структурните звена на БИМ, се извършва от представители на електроразпределителното дружество, което е собственик на СИ. Следователно извършването на МЕ, не може да бъде организирано без знанието на електроразпределителното дружество.


Въпрос: „1. Само БИМ ли извършва проверка на топломерите в абонатните станции? 2. Кой извършва проверката на средствата за дялово разпределение във всяко жилище? 3. СЕРТИФИЦИРАНИ ЛИ СА фИРМИТЕ ЗА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ВЪВ СЕС? 4. Топлофикация -София" ЕАД сертифицирана ли е да извършва контрол върху изправността на топломера в абонатната станция? 5. Общия топломер в абонатната станция пломбира ли се от БИМ, за да не се преместват деления и срещу измами?

Отговор:

Топломерите като средства за измерване, попадащи в обхвата на чл.5 от Закон за измерванията (ДВ, бр.46 от 2002 г.), а именно свързани с търговски плащания са средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Съгласно Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.):

Чл. 149. (1) Топломерът е средство, предназначено за измерване на количеството топлина, отдадено или прието от топлоносител в един топлообменен кръг.

(2) Топломерите с топлоносител вода се състоят от преобразувател на разход, двойка преобразуватели на температура и изчислителен блок (калкулатор) и могат да бъдат:

1. неделими (комплектни), когато топломерът не може да се разделя на съставни компоненти и представлява цяло самостоятелно средство за измерване;

2. делими (комбинирани), когато компонентите на топломера могат да се отделят и представляват самостоятелни средства за измерване;

3. хибридни, когато някои от компонентите на топломера са неделими: изчислителният блок и преобразувателите на температура или изчислителният блок и преобразувателят на разход.

(3) Количеството топлина се изразява в джаули или във ватчасове.

Техническите и метрологичните изисквания към топломерите са посочени в Раздел VІІІ на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, в Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерван(ДВ, бр.80от 2006 г.), която въвежда Директива 2004/22/ЕО, както и в хармонизираните стандарти БДС EN 1434.

В отговор на въпрос 1:

Български институт по метрология не извършва проверки на топломери. Проверките на топломерите се извършва от оправомощени лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Към Български институт по метрология може да бъде заявена метрологична експертиза на топломер.

В отговор на въпрос 2:

Съгласно Закона за измерванията, топломерът е средство за измерване и показанието за резултата от измерване се представя в законови единици за измерване.

Съгласно Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Р. България, единицата за измерване на количество топлина е джаул с означение J. На тези изисквания отговарят топломерите, монтирани в абонатните станции, които съгласно Закона за енергетиката са средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция.

Разпределителите, монтирани върху отоплителните тела, не отговарят на посочените по-горе изисквания за топломери и не попадат в приложното поле на Закона за измерванията и приложимите нормативни документи. Тяхното използване за дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда - етажна собственост и изискванията към тях, както и взаимоотношенията на ползвателите им с топлинните счетоводители, е материя, уредена в Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването.

В отговор на въпрос 3:

Лицата за извършване на проверки на топломери се оправомощават от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

В отговор на въпрос 4:

Топлофикационните дружества като собственици на топломерите за търговски плащания и имат задълженията за спазването на регламентираните изискванията, свързани с приложимото нормативно законодателство на страната.

В отговор на въпрос 5:

Резултатите от метрологичен контрол (проверки) на топломерите се удостоверяват със знаци – холограмни стикери и пломби, които се поставят от лицата извършили проверката. Както ви информирахме по-горе БИМ не извършва проверки на топломери.


Въпрос: Извършва ли се при вас проверка за точност на апарати за кръвно налягане и колко струва?Ако извършвате такава дейност къде точно мога да ви намеря:

Отговор:

Апаратите за кръвно налягане са средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, когато се използват по чл. 5 от Закон за измерванията. Проверките се извършват от структурните звена на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” на Български институт по метрология. Таксата за проверка на апаратите за кръвно налягане е 15 лв. (Съгласно тарифа за таксите, които се събират в БИМ). Координатите за контакт със структурно звено, което е в близост до Вашето местоживеене можете да намерите на електронната страница на БИМ.


Въпрос:Информация относно метрологична проверка на везна.Въпроса ми е : ще закупим везни от България , които са заверени в България , може ли с тази заверка да работим в рамките на ЕС или трябва да се заверява още веднъж в държавата в която ще се използват?

Отговор:

В рамките на Европейския съюз изискванията по отношение на везни с неавтоматично действие са регламентирани с ДИРЕКТИВА 2009/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година относно везните с неавтоматично действие (кодифицирана версия) на Директива 90/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 20 юни 1990 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с везните с неавтоматично действие.

В Р България тези изисквания са транспонирани чрез НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ(В сила от 01.01.2007 г.).

Следователно всички везни с неавтоматично действие, произведени в България и преминали процедурите за оценяване и удостоверяване съответствието със съществените изисквания от нотифициран орган (NB) от Европейската комисия след 2007 г. могат да бъдат пускани на пазара в страните-членки от Европейския съюз.

Последващия контрол на везните с неавтоматичнодействие и начина на удостоверяването му е обект на национално законодателство, предвидено за конкретната страна членка.


Въпрос: Разполагаме с автомобилна везна - 60 t. През идния месец се нуждаем от годишна заверка на кантара и молбата ми е да дадете ценова оферта за извършване на заверката. ”

Отговор:

Тъй като в момента РО-София не разполага с еталонни теглилки за извършването на проверката, съгласно чл. 27 от Закон за измерванията (ДВ бр.46 от 2002 г.)е необходимо да осигурите такива.

Проверката ще бъде извършена след подаване на заявление към РО-София на ГД МИУ и платена такса от 300 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират в БИМ, приета с ПМС № 37 от 19.02.2007 г., обн., ДВ, бр. 19 от 2 Март 2007 г.