Главна Дирекция "Национaлен център по метрология" - Бургас

ОТДЕЛ „МЕХАНИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ”

Началник отдел – Владимир Диков
е-mail: v.dikov@bim.government.bg

Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса (ЛКСИМ)    

Ръководител лаборатория - Стефан Йорданов

Адрес: 8010 гр. Бургас, ж. к. „Славейков”, ул. „Проф. Яким Якимов” № 25
Мобилен: 0889 062 645
е-mail: s.yordanov@bim.government.bg