ДЕЙНОСТ 1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА И НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕТРОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ

Дейността включва:

  • Анализ на съществуващата нормативна уредба за метрологичен контрол на средства за измерване на национално и наднационално ниво;
  • Препоръки, относно състоянието на действащото към момента правно регулиране като система от законодателства, подчинени на определени цели на правното регулиране;
  • Предложения за усъвършенстване на правната рамка с цел изграждане на комплексна структура от нормативни, административни и други, незадължителни актове, свързани с всички дейности по управлението в областта на метрологичния контрол.

Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК –ДОГ-1/29.05.2016 г. между БИМ и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-БКО-МЕТА“.

Работата по Етап/Дейност 1 стартира на 03.06.2015 г. с подписване на протокол № 2 за стартиране на Етап/Дейност 1. В изпълнение на Етап/Дейност 1, беше направен преглед на развитието на метрологията и метрологичния контрол в България от приемането на първия Закон за мерките и теглилките от 1888 г. и анализ на действащата в момента нормативна уредба, регламентираща и/или имаща отношение към метрологичния контрол на средствата за измерване, включително: Закона за измерванията и наредбите по прилагането му; Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съществените изисквания към средствата за измерване и към везните с неавтоматично действие; други законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи разпоредби, релевантни към метрологичния контрол и измерванията (Закон за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за автомобилните превози, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и други).

Бяха изследвани документи и препоръки на международните метрологични организации като Международното бюро по теглилки и мерки, Международната организация по законова метрология, Европейската асоциация на националните метрологични институти и др. След тях беше направен преглед и анализ на законодателството на ЕС в областта на законовата метрология от гледна точка на това дали и до каква степен националните разпоредби имплементират текстовете в директивите.

Въз основа на резултатите от прегледа и анализа на националното и европейското законодателство, бяха формулирани изводи и препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба в областта на метрологичния контрол.

Бяха изследвани и практиките за взаимодействие и координация в областта на метрологичния контрол .

В изпълнение на тази дейност е разработен доклад за изпълнението на Етап/Дейност 1 „Анализ на съществуващата нормативна уредба и на съществуващите практики на взаимодействие и координация в областта на метрологичния контрол“ .

Изпълнението по тази дейност е прието от Възложителя с Протокол от 24.07.2015 г.

Дейността включва:

  • Анализ на съществуващата нормативна уредба за метрологичен контрол на средства за измерване на национално и наднационално ниво;
  • Препоръки, относно състоянието на действащото към момента правно регулиране като система от законодателства, подчинени на определени цели на правното регулиране;
  • Предложения за усъвършенстване на правната рамка с цел изграждане на комплексна структура от нормативни, административни и други, незадължителни актове, свързани с всички дейности по управлението в областта на метрологичния контрол.

Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК –ДОГ-1/29.05.2016 г. между БИМ и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-БКО-МЕТА“.

Работата по Етап/Дейност 1 стартира на 03.06.2015 г. с подписване на протокол № 2 за стартиране на Етап/Дейност 1. В изпълнение на Етап/Дейност 1, беше направен преглед на развитието на метрологията и метрологичния контрол в България от приемането на първия Закон за мерките и теглилките от 1888 г. и анализ на действащата в момента нормативна уредба, регламентираща и/или имаща отношение към метрологичния контрол на средствата за измерване, включително: Закона за измерванията и наредбите по прилагането му; Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съществените изисквания към средствата за измерване и към везните с неавтоматично действие; други законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи разпоредби, релевантни към метрологичния контрол и измерванията (Закон за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за автомобилните превози, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и други).

Бяха изследвани документи и препоръки на международните метрологични организации като Международното бюро по теглилки и мерки, Международната организация по законова метрология, Европейската асоциация на националните метрологични институти и др. След тях беше направен преглед и анализ на законодателството на ЕС в областта на законовата метрология от гледна точка на това дали и до каква степен националните разпоредби имплементират текстовете в директивите.

Въз основа на резултатите от прегледа и анализа на националното и европейското законодателство, бяха формулирани изводи и препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба в областта на метрологичния контрол.

Бяха изследвани и практиките за взаимодействие и координация в областта на метрологичния контрол .

В изпълнение на тази дейност е разработен доклад за изпълнението на Етап/Дейност 1 „Анализ на съществуващата нормативна уредба и на съществуващите практики на взаимодействие и координация в областта на метрологичния контрол“ .

Изпълнението по тази дейност е прието от Възложителя с Протокол от 24.07.2015 г.