И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Паун Илчев

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II
Телефони: + 359 2 8735 277; + 359 2 9702 773
Факс: + 359 2 9702 777
е-mail: p.ilchev@bim.government.bg    

   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР   

Златко Халваджиев

Адрес:1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II
Телефон:  + 359 2 9702 728
е-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ"

Главен директор

д-р инж. Антоанета Йовчева 

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж VI, стая № 622
Телефон: 02 9702 703
Факс: 02 9702 735
e-mail: GD_NCM@bim.government.bg

 • разработва проекти на дългосрочни програми за създаване и усъвършенстване на националните еталони на Република България;
 • създава, съхранява и усъвършенства националните еталони в изпълнение на дългосрочните програми;
 • подготвя за утвърждаване националните еталони и води регистър на утвърдените;
 • осигурява проследимост на националните еталони до международни еталони или еталони на държави - членки на Конвенцията за метъра;
 • предприема мерки за осигуряване проследимостта на измерванията в случаите, когато в страната няма утвърден национален еталон, или при повреда или унищожаване на национален еталон и координира дейността на лицата, които притежават национални еталони;
 • извършва дейности за изпълнение на изискванията на Споразумението на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM) за взаимно признаване на националните еталони и на сертификатите от измерване и калибриране, издадени от националните метрологични институти;
 • участва в работни групи и проекти на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM), Европейското сътрудничество в областта на еталоните (EUROMET) и Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (COOMET);
 • организира и участва в международни сравнения за установяване степента на еквивалентност на националните еталони;
 • поддържа система за управление по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025;
 • разпространява чрез калибриране единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната;
 • извършва и/или организира сертификация на сравнителни материали и координира изпълнението на дългосрочната програма за развитие на системата за сертифицирани сравнителни материали;
 • води регистър на сертифицираните сравнителни материали и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ;
 • извършва измервания и метрологични изследвания съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории;
 • организира изпитвания за пригодност на лаборатории за калибриране и изпитване;
 • участва с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;
 • предоставя консултации в областта на измерванията.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ"

Главен директор

Валентин Старев

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж III, стая № 319
Телефон: 02 9702 739
Факс: 02 9702 777
e-mail: v.starev@bim.government.bg   

1. По прилагането на Закона за измерванията и актовете по прилагането му:

 • извършва преглед на документи, изследване чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер, оценяване на съответствието и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;
 •  води публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;
 •  извършва първоначални и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 •  извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 •  извършва калибриране на еталони и средства за измерване в области, които са определени от председателя на Института;
 •  извършва измервания и метрологични изследвания, в т.ч. на софтуер, който е свързан с измервания;
 •  участва с лектори в курсове и семинари, които са организирани от Учебния център на Института;
 • зпредоставя консултации в областта на законовата метрология.

2. По прилагането на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

 •  упражнява чрез проверки контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП;
 •  извършва дейности във връзка с оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II на УБП.

3. По прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му:

 •  извършва изпитвания, изготвя становища за съответствие с функционалните и техническите изисквания и подготвя предложения за одобряване типа на ФУ, в т.ч. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр) и фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС), на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и на локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 •  извършва контролни изпитвания на ФУ;
 •  води публичен регистър на одобрените типове ФУ (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС), ЕСФП, локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 •  извършва експертизи на ФУ;
 •  извършва дейности във връзка с издаване на разрешения и води публичен регистър на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД;
 •  извършва дейности по заличаване от регистъра по буква "в" и отнемане на разрешението по буква "д";
 •  извършва първоначални и последващи проверки на ЕСФП;
 •  извършва съвместни контролни действия с други институции във връзка с контрола на ФУ и ИАСУТД.

4. По прилагането на Валутния закон и на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 74 от 2003 г.), извършва изпитване и подготвя предложения за издаване на свидетелство за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).

5. по прилагане на Закова за хазарта, Българският институт по метрология:

 • води публични регистри за типовете имодификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер,включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания,комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройстватана самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване натериторията на страната;
 • оказва съдействие в рамките на своятакомпетентност на органите наНационалната агенция за приходите,включително по предотвратяване използването нафинансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • изготвя официални становища и справки, в рамките на своята компетентонст, по искане на Националната агенция за приходите;
 • извършва проверки за съответствието на игрално оборудване срегистрираните типове и модификации по искане на органите на Националната агенция за приходите;
 • лабораторията за изпитване на игрални съоръжения към БИМ може да извършва изпитвания на игрално оборудване, джакпотсистеми, играленсофтуер и комуникационно оборудване, предназначени за използване натериторията на страната.“

6. Извършва дейности по оценяване на съответствието, предвидени в разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, които са издадени съгласно:

 •  Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).

7. Извършва изпитване за електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда.

 Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" има териториални звена.   

        

ДИРЕКЦИЯ „ИЗПИТВАНИЯ И ПРОВЕРКИ НА

ПРОДУКТИ И УСТРОЙСТВА“   

Директор   

и.д. Директор Златин Маринков

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж IV

Телефон: 02 9702 734

e-mail: z.marinkov@bim.government.bg

1. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му:

а) извършва изпитвания, изготвя становища за съответствие с функционалните и техническите изисквания и подготвя предложения за одобряване типа на ФУ, в т.ч. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр) и фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС) и на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и ИАСУТД;

б) извършва контролни изпитвания на ФУ и ИАСУТД;

в) води публичен регистър на одобрените типове ФУ (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС), ЕСФП и ИАСУТД;

г) извършва експертизи на ФУ и ИАСУТД;

д) извършва дейности във връзка с издаване на разрешения и води публичен регистър на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД;

е) извършва дейности по заличаване от регистъра по буква "в" и отнемане на разрешението по буква "д";

ж) извършва съвместни контролни действия с други институции във връзка с контрола на ФУ и ИАСУТД;

з) извършва проверки за изпълнение на изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 17 и

чл. 15а от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите, (ДВ, бр. 106 от 2006 г.);

и) извършва последващи проверки на ФУ и ИАСУТД, съгласно чл. 61 от Наредба No Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

2. по прилагането на Валутния закон и на Наредба №4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 74 от 2003 г.), извършва изпитване и подготвя предложения за издаване на свидетелство за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

3. по прилагането на Закона за хазарта:

а) извършва изпитване на типове, версии и модификации на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване;

б) води електронни публични регистри за типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната;

в) оказва съдействие на органите на Националната агенция за приходите /НАП/, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

г) изготвя становища по чл.22, ал.1 от Закона за хазарта.;

д) предоставя информация, становища и/или справки на НАП;

е) по искане на органите на НАП извършва проверки за съответствието на игрално оборудване с регистрираните типове и модификации;

ж) извършва експертизи на игрални автомати.

4. по прилагане на Изборния кодекс:

а) участва в разработването на методика за удостоверяване на съответствието на доставения от Централната избирателна комисия тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация;

б) участва в процедурата по удостоверяване съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация.

5. извършва изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда.   

   

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ

ДЕЙНОСТИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"   

Директор   

Мирослав Найденов

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж IV

Телефон: 02 9702 746

e-mail: m.naydenov@bim.government.bg   

Подпомага осъществяването на правомощията на председателя, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване, като:

1. участва при разработване и определяне на стратегическите цели на Института и осъществява мониторинг на изпълнението им;

2. координира и подпомага действията на другите административни звена във връзка с участието им в планирането и отчитането на дейността на Института и разработването на годишните отчети и доклади за дейността на Института и за състоянието на администрацията;

3. координира и подпомага дейността на Института, като разпространява документи и указания до другите административни звена;

4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейностите на Института, и дава становища по проекти на нормативни актове съвместно с дирекциите от специализираната администрация;

5. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи;

6. предприема действия по събиране на вземанията на Института;

7. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, които са свързани с дейностите на Института, и участва в работата на комисиите, свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки;

8. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения;

9. извършва проверки, дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и организации и осъществява процесуално представителство на Института пред съдилищата;

10. изготвя и актуализира длъжностното разписание на Института и поименното разписание на длъжностите, изготвя статистически справки за работната заплата и за движението на кадрите;

11. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите в Института;

12. изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, оформя и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;

13. осигурява цялостната организация по провеждане процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията на Института и обучението на персонала;

14. планира и организира обучението, повишаването и поддържането на професионалната квалификация и преквалификация на служителите и организира провеждането на курсове и семинари в Учебния център на Института;

15. извършва дейностите по безопасност и здраве на работното място и медицинско обслужване на персонала във връзка със здравословните и безопасни условия на труд;

16. обработва входящите и изходящите документи, осъществява деловодната дейност и съхранява деловодния архив;

17. организира приемането на заявки за административни услуги, изготвя справки и отчети за дейността на Института;

18. подпомага технически дейността на Научния съвет по метрология към председателя на Института;

19. планира развитието на информационната система на Института, организира обслужването й, администрира достъпа до нея и предлага, внедрява и поддържа информационни и комуникационни продукти (бази данни, електронни регистри) и поддържа информационната страница на Института в интернет;

20. осигурява синхрона и съвместимостта на информационната система на Института с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;

21. организира осъществяването на публичните изяви на председателя на Института или на упълномощени от него длъжностни лица, поддържа връзки с административните звена за информация и връзки с обществеността на Народното събрание, Министерския съвет и други централни органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

22. организира разпространението на официалния бюлетин на Института и други специализирани в областта на измерванията материали (списания, ръководства, методически указания), както и на преводи на документи на международните органи и организации по метрология;

23. организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, съхранява досиетата за тях и следи за изпълнението на договорите, които са сключени от председателя за осигуряване на дейностите в Института;

24. организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации по метрология в областите на дейност на Института и следи за своевременното превеждане на членския внос към международни органи и организации;

25. организира и координира подготовката на междуведомствени споразумения за сътрудничество в областта на метрологията и координира изпълнението им;

26. организира разработването на проекти, финансирани по програми и фондове на Европейския съюз, или на двустранни програми за сътрудничество;

27. води международната кореспонденция, подготвя и координира плановете за международната дейност на Института и съдейства за провеждане на международни прояви по метрология в Република България;

28. организира международните изяви на председателя на Института, на заместника му и на другите служители, подготвя задграничните командировки и оформянето на необходимите документи;

29. подпомага дейността на председателя по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 25/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119/ 1 май 2016 г.).

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ

РЕСУРСИ И СОБСТВЕНОСТТА"   

Директор   

и.д. Директор Димка Николова

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II

Телефон: 02 9702 715

e-mail: d.nikolova@bim.government.bg  

Подпомага осъществяването на правомощията на председателя и създава условия за

осъществяване на дейността на специализираната администрация, като:

1. координира и подпомага дейността по обобщаване на информацията при разработването на програмния бюджет и отчет;

2. съставя проекта на бюджет на Института и отчита изпълнението на бюджета, и изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на Института;

3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Института в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;

4. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина;

5. организира завеждането и отчитането на материалните активи на Института и редовното извършване на инвентаризации;

6. извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на материалните активи при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

7. организира и осигурява стопанисването, включително поддръжката и ремонта, на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Института, и съхранява документите за тях;

8. осигурява сервизната поддръжка на използваните еталони и средства за измерване и организира изпращането на еталони в чужбина за калибриране, международни сравнения или ремонт;

9. организира и осигурява транспортното обслужване;

10. снабдява администрацията на Института с материали и консумативи, както и организира и осигурява почистването в административните сгради.