ДЕЙНОСТ 2. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТРОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И НА ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Й

Дейността включва:

  • Разработване на дългосрочна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средствата за измерване;
  • Пътна карта за реализиране на секторната стратегия.

Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК –ДОГ-1/29.05.2016 г. между БИМ и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-БКО-МЕТА“.

Работата по Етап/Дейност 2 стартира на 06.07.2015 г. като въз основа на проучванията и анализа на нормативната уредба и на практиките на взаимодействие между заинтересованите от метрологичния контрол страни (Етап/Дейност 1), както и на база анализа на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата пред дейността в областта на измерванията (SWOT анализ) бяха дефинирани основните проблеми в областта на метрологичния контрол на средствата за измерване.

Проблемите пред метрологичния контрол и формулираните цели и възможни решения бяха представени на и обсъдени с представители на БИМ в рамките на работна среща (24.07.2015 г.). По време на срещата бяха обсъдени хоризонтът на Стратегията (от 2016 до 2020 г.), органите и институциите отговорни за изпълнението на заложените в нея мерки (БИМ и други държавни институции), приоритетни области и действия за постигане на формулираните цели и други въпроси.

Въз основа на резултатите от обсъждането бяха изготвени основните сценарии за развитие на метрологичния контрол, а след тях – стратегическите цели и мерките за постигането им. Идентифицирани и анализирани са възможните рискове, които биха застрашили изпълнението на дефинираните цели, приоритети и мерки в Секторната стратегия. За повечето от тях са разгледани аспектите на проявление и са предложени мерки за недопускане тяхното проявление, а в случай че се реализират – за ограничаване на неблагоприятното им въздействие.

След формулиране на мерките за постигане на целите на Секторната стратегия е дефинирана и финансовата рамка за нейното изпълнение. Рамката е формулирана въз основа на финансов анализ на нуждите и възможните източници за финансиране. С нея са определени не само необходимите средства за изпълнение на мерките, но и източниците на финансиране (бюджет на БИМ, оперативни програми).

Системата за мониторинг и контрол на изпълнението на Стратегията е разработена така, че да осигури набирането на релевантни и достатъчни данни, които да са в помощ на лицата, които ще отговарят за нейното управление и изпълнение. Елемент на системата за мониторинг е системата от индикатори, с помощта на които ще се измерва изпълнението на Секторната стратегия.

Пътната карта за реализация на Стратегията е разработена на база формулираните в нея цели, приоритети и мерки и предоставя допълнителна информация за изпълнението на набелязаните интервенции. Основният метод за разработване на пътната карта е метода на логическата матрица. За всяка стратегическа цел са посочени проблемът, който мерките за постигането й адресира, приоритетната област и интервенциите (мерките) за постигане на съответната цел.

За всяка мярка са посочени необходимите средства за изпълнението й (съобразно анализът на нужните ресурси и представеният в Стратегията финансов план) и източниците на финансиране (бюджет на Българският институт по метрология или оперативни програми). Дадени са, също така, отговорната институция за изпълнението на съответната интервенция, периодът на реализирането й, очакваните резултати и индикаторите за продукт и резултат, с които ще се измерват ползите от осъществяването на отделните мерки.

В изпълнение на тази дейност е представен доклад за изпълнение на Етап/Дейност 2 „Разработване и приемане на секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване, както и на пътна карта за реализацията й“, Проект на Секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средствата за измерване за периода 2016-2020 г. и Проект на Пътна карта за изпълнение на Секторната стратегия за развитие на метрологичния контрол на средствата за измерване за периода 2016-2020 г., приет от Възложителя с Протокол от 28.09.2015 г.