Поръчка по ОПИК, проект № BG16RFOP002-2.011-0003-C01: Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България   

   Обявление

С обявлението за предварителна информация по-долу се извършва корекция на обявление за предварителна информация с № 2019/S 195-473344. Същото е коригирано в частта „Обща прогнозна стойност на поръчката", съответно в прогнозните стойности на всяка от трите обособени позиции.

Обявление: