БИМ

Административни услуги

Информация за посочените по-долу админстративни услуги, извършвани от БИМ, може да се получи всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа:

гр. София, 1797,
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б

Булстат: 175092070

  • на телефон: 02 9702 790;
  • факс : 02 9702 777;
  • на електронен адрес: au-bim@bim.government.bg
  • и териториалните регистратури на БИМ, находящи се на:      
гр. Благоевград
Тел.: 073 885 465
гр. Враца
Тел./Факс: 092 647 537
гр. Видин
Тел.: 094 601 103
гр. Пловдив
Тел.: 032 633 142
гр. Габрово
Тел.: 066 801 398
гр. Ловеч
Тел.: 068 603 172
гр. Плевен
Тел./Факс: 064 680 137
гр. Русе
Тел.: 082 820 292
гр. Велико Търново
Тел./Факс: 062 630 404
гр. Шумен
Тел./Факс: 054 828 045
гр. Варна
Тел.: 052 750 334
гр. Сливен
Тел./Факс: 044 667 758
гр. Бургас
Тел./Факс: 056 860 149 
гр. Стара Загора
Тел.: 042 601 846
гр. Хaсково
Тел.: 038 664 636

Начини на заявяване на административните услуги:   

  • През портал за предоставяне на електронни услуги - https://e-bim.bim.government.bg/;
  • Със заявление на гише в звено за административно обслужване;
  • Със заявление по електронна поща;
  • Със заявление по пощата;
  • Устно, на гише в звено за административно обслужване, само за физически лица.

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият Ценоразпис или по Тарифата за таксите, които се събират от БИМ.    

Таксата може да бъде заплатена в брой или чрез ПОС терминално устройство в каса на БИМ,  или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път, чрез портала за електронни плащания https://pay.egov.bg/, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

 При плащане по банков път  банковите сметки  са: 

  

2- Заявления за достъп до обществена информация се подават и регистрират в деловодството на БИМ всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа  на следния адрес:

гр. София, 1797,
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, стая 218

телефон: 02 9702 776

факс: 02 9702 777

e-mail: bim-delovodstvo@bim.government.bg       

Правно основание за предоставяне на услугата: чл. 24 от Закон за достъп до обществена информация

Орган издаващ акта: Юрисконсулт съгласно Заповед А-396/27.11.2018 г.   

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс

765- Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване.   

Описание: Одобряването на типа е процедура съгласно българското законодателство за допускане на средствата за измерване до проверка, преди да бъдат въведени в експлоатация.  

Нормативно основание: чл. 32 от Закона за измерванията.   

Орган издаващ акта: Председателят на Българския институт по метрология.

Срокове на действие на документацията: При първоначално одобряване на типа на системи за измервания (СИ) - 10 години от датата на издаване на удостоверението.

При модификация или допълнение на одобрен тип  (ОТ) – до срока на валидност на първоначалното одобряване на типа.

При ограничено одобряване на типа – Две години.

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо.

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Отказът за одобряване на типа на средствата за измерване подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването, пред административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат. Когато посоченият в акта адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд – град София.   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1297- Първоначална проверка на средства за измерване .     

Описание: За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Нормативно основание: чл. 38 от Закона за измерванията   

Орган издаващ акта: Регионални структутри на Главна дирекция ''Мерки и измервателни уреди''

Срокове на действие на документацията: До края на календарната година, следваща годината на проверката, освен ако в наредбата по чл. 28 е определен друг срок

Когато средствата за измерване са пуснати в действие до края на календарната година, следваща годината на извършване на първоначалната проверка, срокът на валидност на първоначалната проверка се приравнява на срока на валидност на последващата проверка.

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1769-Последваща проверка на средства за измерване.    

Описание: За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания. 

Нормативно основание: чл. 43 от Закона за измерванията   

Орган издаващ акта: Регионални структутри на Главна дирекция ''Мерки и измервателни уреди''

Срокове на действие на документацията: Определя се със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява в официалния страница на агенцията

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/03/z-616-11-9-18.pdf

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

446- Метрологичната експертиза на средствата за измерване.      

Описание: Метрологична експертиза се извършва по искане на всяко лице или при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба.

Нормативно основание: чл. 57 от Закона за измерванията   

Орган издаващ акта: Лицето извършващо експертизата

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология 

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

661- Изпитване на игрално оборудване/игрален софтуер.   

Описание: Изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер се извършва, за да се оцени съответствието на техническите характеристики с изискванията, предвидени в нормативната уредба

Нормативно основание: Закон за хазарта - чл. 20, ал. 1, т. 4   

Орган издаващ акта: Председателят на Българския институт по метрология

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

3165 Вписване в регистри на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри.

Регистри на типове и модификации на игрални съоражения съгласно Закон за хазарта - ТУК

1522Одобряване на типа на фискални устройства 

Описание: Изпълнение на нормативното задължение на производителите или вносителите на фискални устройства е да разпространяват и/или продават фискални устройства само от одобрен тип така, че да се гарантира, че фискалното устройство отговаря на определени технически и/или функционални изисквания.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 8, ал. 3   

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Мерки и измервателни уреди''

Срокове на действие на документацията: Десет години

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1298- Извършване на експертиза на фискални устройства /проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства/.      

Описание: Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискални устройства (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 14   

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Мерки и измервателни уреди''

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1066- Извършване на контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки фискални устройства по предложение на органите на Националната агенция за приходите или на лица по чл. 3 от Наредба № Н-18, когато възникнат съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията.     

Описание: Услугата се предоставя при възникнали съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 - чл. 59, ал. 1     

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Мерки и измервателни уреди''

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1754Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване.      

Описание: Оценяването на съответствието е процедура, състояща се от различни модули съгласно хармонизирано европейско законодателство, транспонирано в националното, за предоставяне на пазара и/или пускане в употреба на везни с неавтоматично действие и средства за измерване, обект на това законодателството.

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл.10 а, ал 2, т.2    

Орган издаващ акта: Председателят на нотифицираният орган

Срокове на действие на документацията: Десет години от датата на издаване на сертификата

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

2324- Изпитване за електромагнитна съвместимост.      

Описание: Оценяване на съответствието на продуктите, чрез провеждане на изпитвания за електромагнитна съвместимост на електронни и електрически съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, устройства за обработка на информацията, средства за измерване, електрически осветителни устройства, телекомуникационни съоръжения, автомобилна електроника, алармени и съобщителни съоръжения. 

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл.10а, ал. 2, т.1, Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 7   

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Мерки и измервателни уреди''

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1065-Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно ЗИ и нормативните актове по прилагането му.   

Описание:   Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Нормативно основание: Закон за измерванията, чл.10а, ал.2, т.2.   

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Национален център по метрология''

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

2363- Извършване на сертификация на сравнителни материали.    

Описание:  Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 22, ал. 6.   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

2269-Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари.      

Описание: Създаване на възможност за осъществяване на контрол от лица, които са трета независима страна, чрез проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите.

Нормативно основание: Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30к, ал. 1, Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини - чл. 14г, ал. 1, и Приложение №5      

Орган издаващ акта: Председателят на Българския институт по метрология 

Срокове на действие на документацията: Четири години

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

2932 Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет,интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)  

Описание: Вписване в Регистъра на лицата получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет, интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)

Нормативно основание: Закон за данък върху добавената стойност - чл. 118, ал. 2   

За услугата се заплаща такса съгласно "Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология" - Чл.15а (Нов - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За дейности по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.   

Орган издаващ акта: Председателят на Българския институт по метрология 

Срокове на действие на документацията: Без срок

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1755- Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства.   

Нормативно основание: Закон за данък добавена стойност - чл. 118, ал. 5

668- Одобряване на програмни модификации на одобрен тип фискално устройство    

Описание: Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 8, ал. 4      

Орган издаващ акта: Председателят на Българския институт по метрология 

Срокове на действие на документацията: Десет години

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).


669- Извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории    

Описание: Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 10а, ал. 2, т. 1      

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Национален център по метрология''

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1197- Издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност   

Описание: Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.   

Нормативно основание: Наредба № Н-18 - чл. 54; чл. 55; чл. 56      

Орган издаващ акта: Председателят на Българския институт по метрология 

Срокове на действие на документацията: Десет години

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).


1673- Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната    

Описание: Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната. 

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 17, ал. 2, т. 3   

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Национален център по метрология''

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо   

Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на ЕАУ.

Нивото на идентификация за услугата в съответствие с чл.8 от Регламент на ЕС N:910/2014 е "ВИСОКО". Средство за идентификация - класифициран електронен подпис (КЕП).

1885-Организиране на междулабораторни сравнения и осигуряване на международно проследими референтни стойности    

Описание: Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната.

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 10, ал. 2, т. 1в   

Заявление - в свободен текст      

Орган издаващ акта: Главна дирекция ''Национален център по метрология''

Срокове на действие на документацията: Неприложимо

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Председателят на Българския институт по метрология

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо


2933 Утвърждаване на национален еталон      

Описание на услугата: Утвърждаването на национален еталон гарантира неговото най-високо ниво за страната и неговата международна еквивалентност

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 19 и Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните - чл. 9   

Орган издаващ акта: Министерски съвет

Срокове на действие на документацията: Без срок

Орган осъществяващ контрол върху звеното предоставящо услугата: Неприложимо

Ред, включващ срокове за обжалване на дейността по предоставяне на услугата: Неприложимо

Законово установени дейности, които се предоставят от БИМ

Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП.      

Описание: Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, се установява чрез проверка, която има за цел да установи дали съотношението пари/бензин отговаря на нормативните изисквания.

Нормативно основание: Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30к, ал. 1, Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, издадена на основание чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух - чл. 9б; чл. 14г, ал. 1

Издаване на удостоверение за одобряване на типа на електронните таксиметрови апарати с фискална памет      

Описание: Насърчаване на малък и среден бизнес   

Нормативно основание: Закон за автомобилните превози - чл. 24б   

Първоначална проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

Описание (Предназначение)Проверка на място на обекти за търговия/зареждания за собствени нужди на течни горива за установяване на съответствието на монтираните в тях електронни системи с фискална памет(ЕСФП) с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема преди регистриране и въвеждане в експлоатация на дистанционното предаване на информацията от извършените продажби в Националната агенция по приходите (НАП).

Нормативно основание: Чл.16а от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Последваща проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

Описание (Предназначение)Проверка на място на обекти за търговия/зареждания за собствени нужди на течни горива за установяване на съответствието на използваните в тях електронни системи с фискална памет(ЕСФП) с одобрения тип и одобрената блок-схема, и дистанционното предаване на информацията от извършените продажби в Националната агенция по приходите (НАП).

Нормативно основание: Чл.16а от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.