Регистър на сертифицирани референтни мaтeриали

При избора на СRМ потребителите могат да използват информацията, поместена в:

 • регистър на СRМ в Р България;
 • каталози на производители - www.crm.jrc.ec.europa.eu; www.nist.gov; www.lgc.co.uk и др.;
 • база данни COMAR - www.comar.bam.de;
 • налични отраслови публикации и препоръки за СPМ, най-подходящи за специфичната област.

Какво е референтен материал (reference material)?

Материал, който е достатъчно хомогенен и стабилен по отношение на определени свойства и е създаден да бъде подходящ за предвиденото използване в измерване или изследване на номинални свойства.

Какво е сертифициран референтен материал (certified reference material)?

Референтен материал, придружен с документация, издадена от упълномощен орган и осигуряваща една или повече определени стойности на свойство с присъединени неопределености и проследимости, като се използват валидни процедури.

Сертифицираните референтни материали са ключов елемент за:

 • осигуряване на проследимост на измерванията до Международната система SI;
 • съхраняване и разпространяване на стойността/стойностите на характеристиките;
 • осигуряване на точност и достоверност на измерванията;
 • оценяване на неопределеността на измерване;
 • калибриране на средства за измерване;
 • валидиране на методи за измерване при калибриране и при изпитване;
 • проверка и изпитване на средства за измерване;
 • осигуряване на сравнимост на резултатите при провеждане на между лабораторни сравнителни измервания и тестовете за пригодност;
 • обучение;
 • осигуряване контрол на качеството на резултатите от измерване в лабораториите.

НАЦИОНАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно SD ISO IEC Guide 99 в Закона за измерванията вместо „сравнителен материал”/”сертифициран сравнителен материал” да се използват термините „референтен материал”/”сертифициран референтен материал”.